top of page

VÝCVIK

Výcvik Dobrovolného pátracího týmu ČR  je organizován v pravidelných intervalech v široké škále činností a to jak samostatně v rámci pátracího týmu, tak i ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, níže jsou popsány ty nejzákladnější.

Výcvik na ZZS Ústeckého kraje

ZDRAVOTNICKÁ PŘÍPRAVA

V rámci přípravy dobrovolníků je pozornost věnována zejména první pomoci při mimořádných událostech spjatých s pátracími akcemi a jejím specifikům, dále tématům základních životních funkcí, masivního krvácení, resuscitace nebo interních problémů. Používány jsou metody výuky, jako je přednáška nebo výklad, avšak důraz je kladen především na praktickou výuku, většina témat je realizována metodou praktických cvičení, řízených diskuzí a inscenačních vyučovacích metod.

V rámci vzdělávání spolupracujeme s Vzdělávácím centrem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje a dále využíváme praxe členů, kteří jsou aktivními členy ZZS a zároveň certifikovanými lektory v oblasti předlékařské první pomoci.

TOPOGRAFICKÁ PŘÍPRAVA, ORIENTACE V TERÉNU

V rámci výcviku topografie je pozornost věnována zejména práci s mapovými podklady, čtení z mapy, orientace v otevřeném terénu, plánování tras a odhad možného výskytu pohřešované osoby v návaznosti na složitost terénu. Dále pak schopnost vyčítání  různých souřadnicových systémů k určení přesné polohy dle standardů IZS. V rámci SAR-DPT je využíváno jak klasických mapových podkladů v tištěné formě, tak i práce s elektronickými mapovými aplikacemi za pomoci speciálně upravených tabletů. 

Při vzdělávání v oblasti topografické přípravy je využíváno praxe členů, kteří jsou zkušenými příslušníky AČR, PČR a mají v této oblasti bohatou praxi.

Pátrací tým v akci
Pátrací akce

TAKTICKO-OPERAČNÍ POSTUPY

Jsou postupy, které jsou orientované na předem připravené metodiky ke zvládání konkrétního krizového stavu, tak aby docházelo k jednotnému operačnímu postupu v rámci pátracích operací. V praxi tzn., že jsou dobrovolníci připravováni v oblasti pátracích sestav a taktice provádění pátracích prací. Dále pak také v problematice týkající se pohřešovaných osob a možných návazností na tento stav. V rámci SAR-DPT jsou zpracovávány vlastní metodiky pro pátrací akce.

Při výcviku v těchto oblastech úzce spolupracujeme s Policií České republiky, kdy aktivně využíváme možností konzultací, školení, případně účast na výcviku.

SPECIÁLNÍ ČINNOSTI

Je souhrné označení pro celou řadu dalších specifických výcviků. Mezi tyto činnosti lze zařadit:

 Lezecká příprava: kde jsou dobrovolníci připravováni na získání zakladních dovedností a návyků v oblasti práce s lezeckou technikou, jištěním, slaněním, apod. 

Letecká příprava: příprava na ovládání bezpilotních prostředků, které jsou ve výbavě SAR-DPT, včetně znalosti platné legislativy a problematiky.

Vodní záchrana: příprava v poskytování první pomoci na vodních plochách a to včetně taktických postupů pro záchranu.

Spojovací příprava: výuka je orinetována na schopnost pracovat s telekomunikačními prostředky jako radiostanice a následnému způsobu předávání zpráv.

Při výcviku v těchto oblastech spolupraucujeme s akreditovanými organizacemi, dále pak také se složkami Integrovaného záchranného systému ČR.

Výcvik s HZS
bottom of page